Vedtægter

1.

Grundejerforeningens navn er:

”Grundejerforeningen Bakkevænget”

Dens hjemsted er St. Rørbæk

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, samt påse, at de af medlemmernes påhvilede servitutter og øvrige forpligtelser overholdes.

 

2.

Enhver, der i henhold til slutsedler eller skøder er ejer af en eller flere parceller solgt fra de af ejendomsmægler P.V. Danielsen Kongevej 38 3460 Birkerød tilhørende ejendomme matr. Nr. 2 L og 2 0, St. Rørbæk by Snostrup Sogn er medlem af grundejerforeningen.

Medlemskabet er pligtmæssigt i henhold til de af parcellerne pålagte tinglyste deklarationer.

3.

Medlemmerne er forpligtet til at betale det på foreningens generalforsamling til enhver tid lovligt vedtagne kontingent samt alle bidrag til fælles goder.

Kontingent til foreningen kr. 200,00* årligt, forfalder til betaling 13. marts, og skal være betalt inden 1. april . Ved for sen indbetaling af kontingent pålægges 25% i strafgebyr.

4.

Medlemmerne er endvidere forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, som generalforsamlingen i øvrigt lovligt pålægger ejendommene.

Er et medlem i restance til foreningen mere end 2 måneder efter forfaldstid inddrives de pågældende beløb ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse, om inden 8 dage at indbetale de resterende beløb. Alle omkostninger i anledning af inddrivelsen herunder porto, sagfører – og inkasso salær betaler restant skadesløst. Samtidig bortfalder stemmeret indtil beløbene er betalt.

5.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.Ordinære generalforsamlinger afholdes i St. Rørbæk en gang om året i februar måned.

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor efter tur.
  5. Eventuelt. Herunder bevillinger til næste år.

6.

Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved direkte skriftlig henvendelse til alle medlemmers betalingsadresse.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og et eksemplar af det seneste regnskab.

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, skriftlig tilsendes bestyrelsen 8 dage inden den pågældende generalforsamling. Forslagsstillerne skal motivere fremsatte forslag. I modsat fald kan forslaget ikke behandles. I den sidste uge før den ordinære generalforsamlings afholdelse er ethvert medlem berettiget til ved henvendelse til bestyrelsen at efterse årsregnskabet.

7.

Ekstra ordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skrift-ligt har forlangt dette under angivelse af forslag til en dagsorden.

Senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget behørig begæring om ekstraordinær generalforsamling, indvarsles medlemmerne om generalforsamling med mindst 8 dages varsel.

8.

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Hver ejendom giver 1. stemme. Stemme kan afgives i henhold til skriftligt fuldmagt.

Ordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige uden hensyn til hvor mange medlemmer der er mødt. Mens ekstraordinære general-forsamlinger kun er beslutningsdygtige, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog kan lovlige forandringer i og tillæg  til nærvæ-rende vedtægter kun ske, når medlemmerne i indkaldelsen til gene-ralforsamlingen udtrykkeligt er gjort opmærksom på, at der vil blive fremsat forslag til vedtægtsændring, og når de ¾ af de mødte stemmer derfor.

Over det på en generalforsamling passerede indføres en kort beretning i en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

9.

Foreningen ledes af en bestyrelse der består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelse vælger af sin midte en formand og kasserer.

Samtidig med bestyrelsen vælges en suppleant til at indtræde ved vakance.

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller de 2 andre i bestyrelsen kræver det. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv, eventuelt ved en forretningsorden – nærmere om udførelsen af sit hverv.

Valg til bestyrelsen m.m. foregår efter følgende turnus:

1.år 2 bestyrelsesmedlemmer.

2. år 1 bestyrelsesmedlem, 1 suppleant og en revisor.

Bestyrelsen modtager en telefon og mødegodtgørelse på kr. 100,00 årligt.

10.

Bestyrelsen kan forpligtige foreningen i alle dens anliggender.

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmed- lem.

11.

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen, skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen.

Bopælsforandringer skal ligeledes meddeles senest 14 dage efter flytning.

12.

Enhver grundejer er pligtig til at renholde fortov og vej ud for sin parcel indtil vejens midte, og holde selve således parcellen fri for ukrudt, at dette ikke kaster frø eller sætter rødder på nabogrunden.

Misligholder et medlem sin renholdelsespligt af vejbane m. v ., foretages alt nødvendigt arbejde desangående på den pågældende grundejers regning, efter at der først er tilstillet medlemmet skriftlig underretning pr. anbefalet brev herom fra bestyrelsen.

Grundejere der holder hund og/eller kat, skal drage omsorg for, at disse ikke forvolder andre ulemper eller forvolder skade.

13.

Kassereren er alene berettiget til at modtage og kvittere for foreningens indtægter, og udbetaler alle af bestyrelsen anerkendte udgifter.

Han/hun fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog, samt medlems- protokol.

Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank/sparekasse eller på girokonto. Kontiene skal være klausulerede, således at der kun kan hæves på kontiene af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 500,00.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden den 31. december.

Formanden videreekspederer regnskabet til den af generalforsamlingen valgte revisor, der har 1. måned til regnskabets gennemgang og tilbage levering til formanden med eventuelle bemærkninger.

Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 31. januar. Endvidere skal revisoren foretage mindst 2. uanmeldte kasse-eftersyn årligt.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling marts 1982.

*Vedtaget på generalforsamlingen februar 1994

Skriv et svar