Referat GF 280220

GRUNDEJERFORENINGEN

BAKKEVÆNGET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28/2-2020

(Afholdt på Bakkevænget 2, da der var dobbeltbooket i Rytterskolen)

9 parceller repræsenteret.

1. Valg af dirigent:

Michael (nr. 24) blev valgt igen.

2. Bestyrelsen beretning:

Formanden Lasse(nr. 16)

Der er stadig et par parceller der ikke vedligeholder deres fortorv m.v. Folk får en skrivelse ud, hvis en snak ikke hjælper. Der vil stå at der vil komme hjælp ude fra, som bliver faktureret parcellen selv.

Formanden har været og hjælpe Inge i nr. 8.

På arbejdsdagen fik vi klippet langs hele boldbanen

Efter arbejdsdagen var der rester fra afskæringen inde på marken ved siden af, vi blev bedt om at fjerne det. Den klarede formanden Lasse og hans kone Karina. De kørte på genbrugspladsen med det.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:

Karen (nr. 31) fremlagde regnskab der blev godkendt.

4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i henhold til §9 i vedtægterne:

Lasse (nr. 16) blev genvalgt som formand.

5. Indkomne forslag:

1. Fra Michael (nr. 24):

En del af Hjørnegrundene er slidte og triste, kan de fjernes og restaureres?

Der stemmes 1 i mod/ 8 for. Godkendt forslag. Bestyrelsen vil undersøge muligheder med en anlægsgartner.

2. Fra Michael ( nr. 24): 

Aflukning af hele hækken for enden af Bakkevænget, på grund af uønsket trafik fra heste og deres efterladenskaber til gene for flere på vejen.

5 i mod/3 for. Der var ikke stemning for at lukke det helt men gerne med en låge og evt. trappetrin.

Det blev aftalt at Bestyrelsen efterfølgende vil mødes og aftale hvordan en delvis lukning kan laves i hækken.

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget:

Budget fremlagt af Karen. Dette blev godkendt.

7. Evt.:

Der blev på arbejdsdagen snakket om beskæring af hækken for enden af Bakkevænget.

Mette og Lasse (nr.26 ) har fået et tilbud. Beskæring til 150 cm høj, bortkørsel af affald. Ca. kr. 3500 plus moms. Det blev aftalt at sige ja til det tilbud. Firmaet kommer d.21/7 og beskærer hækken og kører det væk. 

På grund af COVID-19 og andre personlige årsager mødtes bestyrelsen først onsdag d. 24/6.

Der blev aftalt at lave en låge der lukker af sig selv.  Svend fra (nr.18) har tilbudt at stå for denne låge.  

Der er aftalt arbejdsdag Søndag d.19/9 kl.10.00.

Vi fik også aftalt at prøve at få fjernet alt på et hjørne (det der er i dårligst stand) af en anlægsgartner og evt. få muligheder til at reetablere det nyt, pænt og med så lidt vedligeholdes som muligt, det vil arbejdsdagen delvist blive brugt på.

Generalforsamlingen sluttede som sædvanlig med en hyggelig snak over bordene og med lidt godt til ganen.

Mvh.

Lasse Bengtson nr. 16, formand,

Karen Sejerøe nr. 31, kasser og 

Karina Riis-Larsen nr. 2, sekretær

Husk at bruge hjemmesiden:

www.bakkevaenget.dk

og facebooksiden: Bakkevænget, Store Rørbæk