Referat GF 040316

GRUNDEJERFORENINGEN

BAKKEVÆNGET

 

GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

04-03-2016

 

ENDELIG DAGSORDEN:

 

  1. Valg af dirigent.

Michael (nr. 24 ) blev valgt.

 

  1. Bestyrelsens beretning

Intet nyt, stadig lidt problemer med et par parceller, som ikke vedligeholder haven ud til vejen.

 

  1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskab godkendt. Karen fortæller at der pt stadig er restancer ude på manglende betalinger.

 

  1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i henhold til §9 i vedtægterne:

Afgående: Lasse (nr. 16) genopstillede som formand og blev genvalgt.

 

  1. Indkomne forslag:

Ingen

 

  1. Fremlæggelse og godkendelse af budget

Budget godkendt.

 

Dato for årlig fælles arbejdsdag blev valgt til søndag d. 4. september 2016.

Vi mødes som sædvanlig cirka midt på vejen kl 10:00.

Håber at mange dukker op og giver en hånd med, så vores fællesarealer kan fremstå pæne. Bestyrelsen giver lidt til de tørstende arbejdere J

Tove (nr. 33) ønsker hjælp til hylden (fællesarealet). Michael (nr. 24) og Rune (nr. 2) tager et nap her i foråret.

Familien i nr. 2 står for græsslåningen af fællesarealet hen over sommeren. Anders (nr. 26) vil gerne på venteliste til ”jobbet”.

 

 

Der var 16 personer til stede og 8 parceller repræsenteret.

 

Mvh, Bestyrelsen

Lasse Bengtson, nr. 16, formand

Karen Sejerøe, nr. 31, kasserer

Jane Skipper, nr. 12, sekretær

 

OBS: Vi skal huske at bruge hjemmesiden :

www.bakkevaenget.dk

 

og facebooksiden:

Bakkevænget, Store Rørbæk